Testování přítomnosti RADONU

 

Radon je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu. Vzniká jako produkt radioaktivního rozpadu radia a uranu a díky své nestálosti postupně zaniká dalším radioaktivním rozpadem. Radioaktivní přeměnou vznikají z radonu další radionuklidy tzv. dceřiné produkty radonu, např. 218Po (polonium), 214Pb (olovo), 214Bi (vizmut). Tyto mají kratší poločas rozpadu než radon a jsou na rozdíl od plynného radonu kovové povahy.

 

Tzn., že se v atmosféře absorbují na povrchu prachových částic a aerosolů, které se při vdechování usazují na plicních tkáních a dlouhodobě vnitřně ozařují organismus. Je obecně známo,že radioaktivní záření může v organismu vyvolat karcinogenní změny.

 

Co to vlastně radon je a proč se měří?


Radon je vzácný radioaktivní plyn a který se nachází v různých koncentracích v hornině a díky svým fyzikálním vlastnostem snadno vniká do budov. Kombinace těchto dvou vlastností způsobuje, že radon se podílí na celkové radiační zátěži obyvatelstva a výrazně zvyšuje pravděpodobnost vzniku rakoviny plic. Snadno může trhlinami a prostupy pro trubky proniknout i do sklepních prostor domů. Odtud radon proniká schodištěm do horních podlaží. Dále se radon může dostat do domu ze stavebních materiálů. Veškeré stavební materiály však musí být certifikované a výrobce musí obsah radionuklidů pravidelně měřit.


Čím se množství výskytu radonu měří a jakých dosahuje hodnot?


Obsah radonu se měří dozimetry a udává se v Becquerelech na metr krychlový ( Bq/m3 )

 

  • Hodnoty do 200 Bq/m3 jsou normální (nulová koncentrace neexistuje)
  • do 1000 Bq/m3 je třeba zvážit sanaci,
  • hodnot nad 1000 Bq/m3 je sanace nutná.


Kdo všechno může radon měřit?


K tomu,aby vám měření radonu bylo uznáno stavebním úřadem nebo jinou institucí, je nutné, aby firma nebo osoba, která provádí měření, měla povolení SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost) - seznam držitelů povolení naleznete zde. Toto povolení by mělo zaručovat, že měření je prováděno zkalibrovanými přístroji, dozorovým orgánem schválenou metodikou a výsledky jsou správně interpretovány.

Jak takové měření radonu probíhá?


Měření radonu na pozemku se provádí odběrem půdního vzduchu z pozemku prostřednictvím odběrových tyčí zatlučených do hloubky cca 0,8m. Vzduch se přenáší do odběrných komor a poté se měří v laboratoři. Zároveň se za účelem plynopropustnosti odebírají vzorky půdy z vrtaných či kopaných sond z hloubky 0,8 m. Na základě výsledků měření a šetření je vypracován posudek autorizovanou osobou.


Jak dlouho měření radonu na pozemku trvá?


Doba měření na stavebním pozemku trvá cca 1hodinu práce. Poté se provede měření v laboratoři a vyhotovení posudku. Na základě tohoto posouzení pak do projektu budou zpracovány typy izolace.


Kolik za měření radonu zaplatíme?


Cena za provedení měření stavebního pozemku vč. posudku ke stavebnímu povolení se odvíjí od jeho velikosti - např. stavební parcela 800m2 je cca 1.700,- Kč (bez DPH). Pro větší pozemky a stavební celky je nutno vytvořit individuální cenovou nabídku. Měření radonu a PFDE /příkon fotonového dávkového ekvivalentu/ vč. posudku na kolaudaci objektu stojí od cca 1.500,-Kč (bez DPH)

 


Jak dlouho vypracovaný posudek platí?


Posudek je zpracováván k určitému datu na základě naměřených hodnot a platné legislativy. Vzhledem k tomu, že plyn radon vzniká rozpadem uranu, který má trvanlivost po tisíce let, může platnost posudku ovlivnit jedině legislativní změna. Pokud se tedy nezmění znění zákona, platí posudek bez časového omezení.


Lze stavět i na pozemku s výskytem Radonu?


O tom, zda se na uvažovaném pozemku dá stavět rozhoduje nejen zařazení pozemku dle druhu podloží, hodnota naměřeného radonu, ale také druh stavby, zda je stavba podsklepena či ne, objem místností , které jsou ve styku s podložím, způsob větrání atd. Projektant určí na základě získaných vstupních informací způsob ochrany objektu proti radonu.


Území české republiky patří k v globálním měřítku k lokalitám s největší koncentrací uranových rud a existují zde proto rozsáhlá území se zvýšeným výskytem vyvěrajícího radonu. V současné době bylo vyvinuto již několik účinných metod, které izolují stavbu od podloží a riziko zvýšené koncentrace radonu ve vlastní stavbě minimalizují.


Radonové mapy


Plánujete-li koupi pozemku, nebo se ještě před měřením a stavbou chcete orientačně podívat, jaký bude výskyt radonu na Vašem pozemku, můžete zkusit nahlédnout do radonových map na webu SÚRO (Státní ústav radiační ochrany).