Přístroje na měření RADONU

 

Radonový index pozemku je stanovován podle metodik schválených Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB), je určen kombinací výskytu radonu v zeminách a horninách (objemová aktivita radonu v půdním vzduchu), plynopropustností zemin a hornin a geologických poměrů v lokalitě pozemku. Vzorky půdního vzduchu jsou odebírány z hloubky 80cm metodou ztraceného hrotu, poté analyzovány měřícím přístrojem RADON DETECTOR – LUK3B, kalibrovaným ve Státním metrologickém středisku pro měřidla objemové aktivity radonu, Příbram – Kamenná. Plynopropustnost je stanovena jejím přímým měřením in situ přenosným polním zařízením RADON-JOK.

 

Měření objemové aktivity radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách - týdenní měření - provádíme systémem integrální elektretové dozimetrie RM 1 , vyhodnocovací zařízení EVR – 5. Výběr měřících míst a rozmístění elektretových dozimetrů se provádí v souladu s metodikou Radiační ochrana – Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavbách. Dávkové příkony záření gama měříme dozimetrem PM 1203M.